Tájékoztató a bölcsődei felvételi eljárásrendről

 • Főoldal
 • Tájékoztató a bölcsődei felvételi eljárásrendről

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA

Tájékoztató a bölcsődei felvételi eljárásrendről

Jelen szabályzat célja, hogy a Pécs Megyei Jogú Város által fenntartott Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban KSZI) által működtetett intézmények bölcsődéibe történő jelentkezés felvételi folyamatát és felvétel eljárásrendjét szabályozza. Jelen protokollt a bölcsődék szakmai programjaival és a bölcsődei ellátásra vonatkozó jogszabályokkal és módszertani szabályokkal összhangban kell értelmezni.

1.     Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődéi

Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, a három éves kor alatti kisgyermekek napközbeni ellátását 11 tagbölcsődéjében1 biztosítja, melyek a következők:

–    Cseperedő BölcsődePécs, Ajtósi D. u. 1.
–    Csoda BölcsődePécs, Apáczai Körtér 1.
–    Fészek BölcsődePécs, Gosztonyi Gy. u. 1.
–    Hétszínvirág BölcsődePécs, Pákolitz I. u 32.
–    Kicsi Kék BölcsődePécs, Németh László 6/b.
–    Kiskuckó BölcsődePécs, Testvérvárosok u. 2.
–    Mezőszél BölcsődePécs, Mezőszél u. 2.
–    Zöldliget BölcsődePécs, Köztársaság Tér 1/1.
–    Mandula BölcsődePécs, Bornemissza G. u. 3.
–    NapsugárPécs, Buda Nagy Antal u. 3.
–    Törpike BölcsődePécs, Siklósi út 18.

2.     Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődei férőhelyei:

A Kisgyermek Szociális Intézmények bölcsődéi, családias környezetben – a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével – magas színvonalú ellátást biztosít 832 férőhelyen.

–   Cseperedő Bölcsőde82 férőhely
–   Csoda Bölcsőde136 férőhely
–   Fészek Bölcsőde54 férőhely
–   Hétszínvirág Bölcsőde40 férőhely
–   Kicsi Kék Bölcsőde84 férőhely
–   Kiskuckó Bölcsőde66 férőhely
–   Mezőszél Bölcsőde82 férőhely
–   Zöldliget Bölcsőde76 férőhely
–   Mandula Bölcsőde52 férőhely
–   Napsugár100 férőhely
–   Törpike Bölcsőde60 férőhely

1) A Belvárosban a Zöldliget bölcsőde, a Mecsek oldalban a Mandula bölcsőde, a Szigeti külvárosban a Napsugár és Mezőszél bölcsődék, Uránvárosban a Fészek és Cseperedő bölcsődék, a kertvárosban a Kicsi kék, Csoda, Kiskuckó és Törpike bölcsődék, illetve a keleti városrészben a Hétszínvirág bölcsőde teszi elérhetővé a szolgáltatást a város legfontosabb részein

3.     Az ellátásra jogosultak (a bölcsődébe felvehető gyermekek) köre:

A Kisgyermek Szociális Intézmények bölcsődéibe, a Pécs városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését, ha életvitelszerűen Pécsett tartózkodnak. Bölcsődei intézményben azon gyermekek ellátását – nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését – kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói,

 • munkavégzésük,
 • munkerőpiaci részvételt elősegítő programban,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban,
 • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük
 • képzésben való részvételük,
 • betegségük,
 • vagy egyéb ok miatt, napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsődéink a saját családjukban veszélyeztetett, védelembe vett vagy hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nappali ellátását is megvalósítják, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttműködésben. Továbbá intézményünk a sajátos nevelési igényű valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek – integráltan nevelhető – gyermekek ellátását is biztosítja, amennyiben azt az adott bölcsőde férőhely-kapacitása lehetővé teszi. Intézményünk a gyermek 20 hetes korától 3 éves korig biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását. Amennyiben a gyermek a 3. életévét betöltötte, a gondozási nevelési év végéig (augusztus 31.) maradhat a bölcsődében. Amennyiben a kisgyermek még nem érett az óvodai nevelésre és a bölcsődeorvos – a kisgyermeknevelővel, bölcsődevezetővel, az intézményben dolgozó szakértőkkel egyeztetve – ezt javaslatával megerősíti, a szülő kérelmére a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. Sajátos nevelési igényű valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek kisgyermek fejlődését, – integrált, részlegesen integrált vagy különösen indokolt esetben speciális formában történő ellátását – folyamatosan szakemberek által értékelve, a szülővel egyeztetve biztosítja intézményünk legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a kisgyermek hatodik életévét betölti.

A bölcsődei csoportban gondozható gyermekek száma:

A maximális férőhelyszám és a ténylegesen elérhető férőhelyszám egymástól eltérhet, mivel a korosztályoknak és szakmai szabályoknak megfelelő csoportbeosztás alacsonyabb betöltött férőhelyszámot eredményezhet. A csoportbeosztás során az alábbiakra kell figyelemmel lenni: Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható.

 • A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.
 • A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 11 gyermek nevelhető, amennyiben 1 fő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult, 10 gyermek nevelhető, amennyiben 2 fő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek kerül felvételre a
 • A kizárólag sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek, amennyiben legalább 3 fő kisgyermeknevelő látja el a gyermekcsoportot maximum 9 fő nevelhető, gondozható.

4.     A bölcsődék megtekintése, nyílt napok:

Amennyiben a felvételi kérelem benyújtását megelőzően vagy azt követően a szülő(k) (törvényes képviselő) meg kívánja tekintetni a bölcsődéket vagy a bölcsődék valamelyikét, erre a bölcsődevezetővel egyeztetett időpontban, vagy minden év tavaszán rendszeresen szervezett nyílt napokon van lehetőség.

5.     A bölcsődei jelentkezés

A bölcsődébe a felvétel iránti kérelem önkéntes, a szülő (törvényes képviselő) saját elhatározásából, a jogosultsági feltételek fennállása esetén kérelmezheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. Továbbá a gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő2
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság

A bölcsődei felvételi eljárás,

 • a bölcsődei kérelem kitöltésével és a választott bölcsődében történő leadásával,
 • vagy a kszibeiratas@gmail.com címre történő beküldéssel

A bölcsődei kérelem letölthető a KSZI honlapjáról (www.kszipecs.hu), nyomtatott formában pedig elérhető a bölcsődei jelentkezés helyszínén. A bölcsődei kérelem átvételéről igazolást, vagy e-mailben visszajelzést állít ki a bölcsődevezető. A bölcsődékbe a felvétel a teljes naptári évben folyamatos – a szabad férőhelyek erejéig -, azonban a nevelési év tervezhetősége érdekében, minden év tavaszán beiratkozásra van lehetőség az adott – szeptemberben kezdődő – nevelési évre vonatkozóan. A nyílt napok, illetve a beiratkozás időpontjai a honlapon, facebook oldalon, pécsi sajtóorgánumokban kerülnek közzétételre.

6.     A felvételi folyamat

Az átvett felvételi kérelmek a választott bölcsőde nyilvántartásába felvezetésre kerülnek. A nyilvántartásba kerülő kérelmek nyilvántartási száma minden esetben megegyezik az átvétel igazolásáról kiállított iraton feltűntetett nyilvántartási számmal. A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges3:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyájára, lakcímkártyája

2) A bölcsődei felvételt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15./1998 (IV.30.) NM rendelet 36.§ (3) a) pontja alapján a körzeti védőnő (területi ellátást biztosító védőnő) is kezdeményezheti. A védőnő a kezdeményezésre egészségügyi vagy gyermekjóléti indokból jogosult. Amennyiben a védőnői kezdeményezés indoka egészségügyi jellegű, a védőnő az igazolás kiállításával egy időben köteles az érintett gyermek házi gyermekorvosát írásban értesíteni. Amennyiben a védőnői kezdeményezés indoka gyermekjóléti jellegű, a bölcsődevezető köteles a kezdeményezéssel egy időben írásbeli jelzést tenni a Család és gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak. A jelzés tényéről a szülőt a kezdeményező irat kiállításával egyidejűleg szóban is tájékoztatni kell.
3) A dokumentumok csatolására online jelentkezés esetén nincs lehetőség. Ezen esetekben a személyes beiratkozáson kérjük bemutatni a felsorolt iratokat!

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás,
 • törvényes képviselők munkavégzése esetén a munkáltatói igazolások (mindkét törvényes képviselő részéről),
 • a munkaerő-piaci részvételt segítő programban, képzésben való részvétel esetén az illetékes munkaügyi központ erről szóló igazolása,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel esetén az erről szóló igazolás,
 • szülő betegsége esetén orvosi igazolás,
 • egyéb ok megjelölése esetén (pl.: akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) az ezt alátámasztó irat, bizonyíték,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat,
 • 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén a szülők nyilatkozatát, mely tartalmazza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (3) bekezdésben meghatározott gyermekek számát,
 • egyedülállóság esetén büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
 • védelembe vett gyermek esetén a védelembe vételről szóló gyámhatósági határozat,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakvélemény,
 • korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a szakértői javaslat, vélemény,
 • körzeti védőnő, házi gyermekorvos vagy háziorvos, család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve gyámhatóság ajánlása,
 • írásbeli hozzájárulás a dokumentumok másolásához illetve a személyes adatok kezeléséhez.

A felvétel sorrendjét a jelentkezés időbeli sorrendje határozza meg, kivéve, ha jogszabály előnyben részesítési kötelezettséget ír elő. A bölcsődei felvételnél, a következő nevelési évre a hivatalosan meghirdetett tavaszi beiratkozáson megjelent és bölcsődei felvétel iránti kérelmet benyújtott családok – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a sorrendiségben előnyt élveznek. Így azok a családok, akik a nevelési év folyamán kérelmezik gyermekük felvételét a hivatalos beiratkozást követően, csak az üresen maradt férőhelykapacitás erejéig fogadhatók intézményeinkbe. Férőhelyhiány esetén várólistára kerülnek. A bölcsődei intézményekben a helyfenntartás nem lehetséges, így – a jogosultsági és rászorultsági feltételek vizsgálata mellett – várólistára kerül, minden olyan család is, aki beiratkozáskor azt kérelmezte, hogy a nevelési év második felében tudja gyermeke beszoktatását elkezdeni. Számukra akkor tudjuk a bölcsődei férőhelyet biztosítani, amennyiben a beszoktatás időpontjáig a beszoktatás időpontját megelőző időpontra vonatkozó felvételi kérelem nem érkezik, továbbá a nevelési év folyamán óvodába megy egy kisgyermek a harmadik életéve betöltésekor vagy egyéb más indok miatt felszabadul férőhely az intézményben. A bölcsődékben helyfenntartás nem lehetséges. (Így kérjük a családokat, hogy amennyiben a munkába való visszatérésük időpontja tervezhető, úgy a minden évben meghirdetett hivatalos, tavaszi beiratkozáson jelezzék bölcsőde iránti igényüket.) A felvételi kérelmekről a bölcsődevezető dönt, mely döntést az intézmény igazgatója hagyja jóvá. Bölcsődei túljelentkezés esetén, a bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élveznek különösen azon a gyermekek:

 • akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni, biztosítani kell a gyermek bölcsődei ellátását, ha a gyámhivatal védelembe vételt rendelt el, és kötelezte a szülőt a bölcsődei ellátás folyamatos igénybevételére. A védelembe vett gyermekek felvételéről azonnal gondoskodni szükséges.
 • aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a 3 főt meghaladja,
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja,
 • akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud

A választott tagbölcsődébe történő jelentkezés esetén, lehetséges további két bölcsődei intézmény megjelölése is, arra az esetre, amennyiben az első helyen szereplő tagintézmény – férőhelyhiány miatt – a gyermek felvételét biztosítani nem tudja. A tagbölcsődék közötti választási lehetőség csak a meghirdetett beiratkozás időpontjában benyújtott kérelmek esetén lehetséges. A tagbölcsődék közötti választás esetén különösen tekintettel kell lenni a szülő munkahelyére, valamint a testvérkapcsolatokra (óvoda, iskola közelsége). A bölcsődevezetőnek a felvételről a döntést – az igazgatóval egyeztetve – a kérelem benyújtását követő 10 napon belül meg kell hozni és a szülőt kell tájékoztatni a gyermek,

 • felvételéről vagy,
 • felvételének elutasításáról vagy,
 • más tagintézményben lehetséges felvételről vagy,
 • várólistára kerülésről4.

Az intézmény nevében az illetékes bölcsőde vezetője a felvétel tényéről elsősorban e-mailben értesíti a szülőt, szülőket, melyben a tudomásulvétel visszaigazolását kéri. A felvételi kérelem leadását követő 15 munkanaptól – papír alapon – a választott bölcsődében, személyesen is átvehető a felvételi döntésről szóló irat. A felvételről szóló döntéssel egyidejűleg írásban értesítést kap a szülő (törvényes képviselő)

 • az első csoportos tájékoztató vagy az első személyes találkozás időpontjáról (melyeken az ellátás első napja egyeztetésre kerül),
 • a nevelés-gondozás megkezdéséhez szükséges dokumentumok, igazolások listájáról.

Nem számít a felvételi kérelem elutasításának, ha a kérelmezett bölcsőde helyett a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága más bölcsődéjében elérhető férőhelyet kínál fel a családnak és azt a szülő nem kívánja igénybe venni. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő a felvétellel kapcsolatos döntést vitatja, az értesítés kézhez vételét követő nyolc napon belül a Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatójához, vagy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Főosztályához fordulhat, a bölcsődei intézmény egyidejű értesítése mellett. Az a felvett gyermek, akinek az egyeztetett napon a bölcsődei gondozás igénybevételét értesítés és igazolás nélkül nem kezdi meg szülője, a megszerzett jogosultságot elveszti, felvételi kérelmét ismételnie kell. A felvételről való értesítést követően a felvett gyermek szülője, törvényes képviselője írásban megállapodást köt a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatóságával a bölcsődei ellátásról. A gyermek ellátásának megkezdése az első gondozási nap. A megállapodás a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által jóváhagyott formanyomtatvány.

7.     A bölcsődei gondozás megkezdéséhez szükséges dokumentumok (amennyiben a felvételi kérelemhez bemutatásra, csatoltásra kerültek, nem szükséges újból bemutatni, csatolni):

 • A pontban felsorolt, a felvételkor bemutatandó, csatolandó dokumentumok, illetve azon túl
 • törvényes képviselők munkavégzése esetén legkésőbb a bölcsődei ellátás megkezdését megelőző 2 héttel benyújtandók a munkáltatói igazolások (mindkét törvényes képviselő részéről), vagy a leendő munkáltató igazolása arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is,
 • a háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető,
 • ételallergia, diétás élelmezési igény esetén szakorvosi javaslat,
 • a gyermek tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat másolata, vagy tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,
 • írásbeli hozzájárulás a dokumentumok másolásához illetve a személyes adatok kezeléséhez.

4) Várólistára, csak azon családok gyermekei kerülnek, aki szülei mindenképp ragaszkodnak az első helyen megjelölt bölcsődei intézménybe való bekerüléshez és módjukban áll megvárni a férőhely felszabadulását.

A megjelölt dokumentumok, igazolások bármelyikének hiánya esetén a megállapodás megkötése, így a bölcsődei gondozás megkezdése nem lehetséges. Amennyiben a hiányzó igazolások benyújtása a bölcsődei gondozás megkezdésének eredetileg megjelölt időpontjától számított nyolc napon belül benyújtásra kerülnek, a benyújtás időpontjában a megállapodás megköthető, és a megállapodás megkötését követő leghamarabb elérhető időponttól a szolgáltatás igénybe vehető, azzal, hogy a késedelemből adódóan az első gondozási nap eredeti időpontja is módosul és arra kizárólag a legközelebbi szabad időponttól kerülhet sor. Amennyiben a hiánypótlás nyolc napon belül nem történik meg, a bölcsődei felvételről szóló döntés hatályát veszti. A fentieken túl, kérjük a gyermek oltási könyvét (egyéni védőoltási dokumentációját) a bölcsődének másolatban átadni szíveskedjenek. A gyermek védőoltási dokumentációjának hiányában a bölcsődének jelzési kötelezettsége áll fenn az illetékes hatóságok felé. A térítési díj megállapításához és a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük, melyekről további tájékoztatást a bölcsődevezetők nyújtanak.

Megszakítás