Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi tájékoztató a GDPR 13-14. CIKKE és a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Info tv. – alapján

Jelen adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy Önnek mely adatait gyűjtjük és használjuk, ezt milyen okból tesszük és az Ön adatait hogyan védjük.

Fogalmak:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy:az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

különleges adat:a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy        összekapcsolása,           zárolása,                 törlése       és          megsemmisítése,           valamint    az    adat    további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához,

viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

címzett:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

álnevesítés:személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

1. Az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei:

adatkezelő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.)

képviseli: Dallosné Kaurek Csilla igazgató, elérhetősége: kaurekcsilla@kszipecs.hu adatfeldolgozók:

 • az érintett kisgyermeket gondozó kisgyermeknevelő,
 • bölcsődevezető
 • szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatárs
 1. Adatvédelmi tisztviselő: Kardos Gyöngyi, elérhetősége: drkardosgyongyi@kszipecs.hu

3.   A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. –

 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátás szolgáltatás nyújtása, ellenőrzése, valamint biztosítása során a Gyvt-ben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése.

4.     Önt az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatom, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre, illetve az Ön által képviselt kisgyermekre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

4.1      előzetes tájékozódáshoz való jog

Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja

 1. az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit,
 2. az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 3. a tervezett adatkezelés célját és
 4. az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

A fentieken túl az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt

 1. az adatkezelés jogalapjáról,
 2. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 3. a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
 4. a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
 5. az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

 

A jelen adatvédelmi tájékoztatóval a PMJV KSZI az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesítését segíti elő.

4.   2. hozzáféréshez való jog

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele

 1. a kezelt személyes adatok forrását,
 2. az adatkezelés célját és jogalapját,
 3. a kezelt személyes adatok körét,
 4. a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 5. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
 6. az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
 7. profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
 8. az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

4.3.    helyesbítéshez való jog 

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Mentesül a fenti kötelezettség alól az adatkezelő, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
 2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható

Ha az adatkezelő a fentiek szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

4.4.    az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,

 1. ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
 2. ha az Info tv 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
 3. ha az Info tv 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
 1. ha az Info tv 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Info tv. 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, tíz évig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

4.5.    törléshez való jog

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

a.)az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

 1. aa) az Info -ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
 2. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 3. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 4. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 5. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,
 6. az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 7. a adatkezelés korlátozásánál meghatározott időtartam

Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

 1. az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 2. az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is

A tájékoztatás teljesítését és az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges az Info tv. 16. § (3) bekezdés a)-

 1. f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

A fenti intézkedés alkalmazása esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet

 1. a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása az Info 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint
 2. az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság közreműködésével is

5.   Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelő törvényben (Gyvt.) meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintettek (törvényes képviselőik) önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: A szolgáltatás igénybevételéről szóló kérelem benyújtásától a Gyvt.-ben meghatározott adatkezelési okok megszűnéséig, illetőleg a személyes adatot tartalmazó adatra vonatkozó iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig

7.   A kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köre:

 • Magyar Államkincstár (Kenyszi (igénybevevői) nyilvántartás
 • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó

Tájékoztatom, hogy a Gyvt. 135. § (6) bekezdése alapján a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy, a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa, a befogadó szülő, a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet, a gyermekvédelmi szakértői bizottság,a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám, a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő és a javítóintézet a Gyvt. 15- (1) – (4) bekezdései szerinti célból az érintett személyazonosító adatait, valamint a gyermek fentiek szerinti adatait egymásnak átadhatják.

Nevezett személyek részére személyes adatot kizárólag a feladatellátáshoz szükséges mértékben továbbítunk.

8.   A személyes adatok címzettjei:

 • bölcsődeorvos
 • A gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
 • szülői érdekképviseleti fórum

Nevezett személyek részére személyes adatot kizárólag a feladatellátáshoz szükséges mértékben tesszük hozzáférhetővé.

 1. Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jelen tájékoztatóban ismertetett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

NAIH elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu

 1. Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével

11.. A személyes adat szolgáltatása önkéntes, a Gyvt. 135. §-án, illetve a szolgáltatási igénybevételére                            irányuló     kérelmen,     továbbá    a     szolgáltatás    igénybevételére     vonatkozó

megállapodáson alapul. Amennyiben az érintett a kért személyes adatokat nem adja meg, úgy önkéntes igénybevétel esetén az intézmény jogosult a megállapodás megkötését megtagadni, illetőleg a jövedelmi adatok megtagadása esetén a személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapján megállapítani.

 1. Az adatkezelő szerv biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, és azt, hogy azokhoz arra jogosulatlan szerv vagy személy ne férjen hozzá. Az adattárolásra szolgáló számítógépek jelszavas védelemmel vannak ellátva, a nyilvántartások névre szóló belépési azonosítóval és jelszóval védettek, a papír alapon tárolt személyes adatok zárható szekrényben kerültek elhelyezésre.
 1. A Gyvt. felhatalmazása alapján az adatkezelésre jogosult szerv a kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. A nyilvántartásban kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

14.    A kezelt személyes adatok köre: 

a gyermek

 • személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele és adóazonosító jele
 • anyanyelvére vonatkozó
 • családi jogállására vonatkozó,
 • veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
 • megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
 • egészségi állapotára vonatkozó,
 • áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
 • fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
 • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó adatok

a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő

 • személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jele
 • vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
 • gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
 • egészségi állapotára vonatkozó,
 • büntetlen előéletére vonatkozó,
 • áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

a gyermek

 • testvéreinek személyazonosító,
 • kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
 • lakóhelyén életvitelszerűen     tartózkodó   személyek    személyazonosító    és    személyes körülményeire vonatkozó,
 • sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
 • háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési- oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

adatai.

A fentiekben meghatározott adatkörök pontos tartalmát a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartás rögzíti.

Megszakítás