ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 32887
Intézményi iktatószám: HR/162-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATOSÁGA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

kisgyermeknevelő – bölcsődevezetői (tagintézményvezető)

megbízással

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Feladata a 136 férőhelyes Csoda Bölcsőde vezetése, a gyermekek ellátásának, a bölcsőde működésének megszervezése, felelős vezetése, irányítása, a szakszerű működés, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, továbbá a bölcsődei nevelés- gondozásra vonatkozó szakmai program végrehajtása. A bölcsődevezető vezeti továbbá az előírt dokumentációkat, elkészíti a működéssel kapcsolatos jelentéseket, továbbá felelős az akkreditált duális képzőhely feladatainak ellátásáért. A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága igazgatója, Kaurek Csilla részére címezve kell megküldeni, a 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. szám alatti címre vagy e- mailben Kaurek Csilla részére címezve a titkarsag@kszipecs.hu e-mail címre „Pályázat bölcsődevezetői beosztásra” megjelöléssel.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Kötetlen, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Pécs

Álláshirdető szervezet bemutatása: A PMJV KSZI Pécs városában önkormányzati feladatellátás keretében 10 telephelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását. A Csoda bölcsőde Pécs legnagyobb, 136 férőhelyes bölcsődéje, ahol sajátos nevelési igényű és korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek ellátása is biztosított, továbbá duális képzőhelyként részt vesz a kisgyermeknevelő tanulók szakképzésében.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetményre, juttatásokra a 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) korm.rend rendelkezései, pedagógus életpálya esetén a 2011. évi CXC. törvény 64-65. § – ban, ill. a 2023.07.15. napjától szakaszosan hatályba lépő 2023. évi LII. törvény 98 § (1) – (2) bekezdéseiben, továbbá a 326/2013 (VIII.30.) Korm.rend.-ben, továbbá a kollektív szerződésben foglaltak az irányadók.

 

Próbaidő: 4 hónap.

Pozitív elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány előzetes csatolása feltétel.

 

Feltételek, Előnyök

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő, gondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ)

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5 Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pályázó megfelel a Gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tv.

törvény- továbbiakban: Gyvt. – 10/A § (1) bekezdése szerinti alkalmazási feltételeknek

 • pályázó megfelel a Közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XIII. tv. – továbbiakban: Kjt. – 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
 • pályázóval szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
 • egészségügyi alkalmasság

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, OKJ-s, FOKSZ-os csecsemő és kisgyermeknevelő végzettséggel rendelkező orvos, pszichológus, védőnő, intézetvezető, szakoktató
 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, OKJ-s, FOKSZos csecsemő és kisgyermeknevelő végzettséggel rendelkező pedagógus, ill. felsőfokú szociális szakképzettségű személy

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen Egyéb pályázati előnyök:

 • Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult

gyermekkel végzett munkával kapcsolatos szakmai gyakorlat

 • Legalább 15 év gyermekjóléti alapellátás területén szerzett tapasztalat
 • Tereptanári tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány
 • a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete és alkalmazása

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Személyes példamutatás (vezetői)
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Terhelhetőség (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.15. 12:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat előzetesen szakmai bizottság véleményezi, és dönt a szóbeli meghallgatásról. A felvételről a szóbeli meghallgatást követően a szakmai bizottság véleménye alapján az igazgató a dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.25. 12:00

 

A          pályázati         kiírás          további          közzétételének         helye:             www.kszipecs.hu, https://pecs.hu/kategoria/varosi-elet/allasajanlatok/onkormanyzat-varosi-cegek/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.14.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Megszakítás