ÁLLÁSPÁLYÁZAT – kisgyermeknevelő

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64685
Intézményi iktatószám: HR/91-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

IGAZGATOSÁGA
PMJV KSZI több telephelye

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

kisgyermeknevelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Kisgyermekek napközbeni ellátása, nevelése,
szakszerű gondozása a hatályos Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és az
érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek valamint a bölcsőde szakmai programja
figyelembevételével. A családokkal együttműködve a csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi,
szellemi és szociális fejlődésének elősegítése. Próbaidő: 4 hónap. Pozitív elbírálás esetén erkölcsi
bizonyítvány előzetes csatolása feltétel. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot ajánlott
levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága igazgatója,
Kaurek Csilla részére címezve kell megküldeni, a 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. szám
alatti címre, vagy e-mailben Kaurek Csilla részére címezve a titkarsag@kszipecs.hu e-mail címre
„Pályázat kisgyermeknevelő munkakörrel” megjelöléssel.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Váltásos, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pécs
Álláshirdető szervezet bemutatása: A PMJV KSZI Pécs városában önkormányzati feladatellátás
keretében 10 – 2024. augusztustól 11 – telephelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek
napközbeni ellátását. A PMJV KSZI bölcsődéiben sajátos nevelési igényű és korai fejlesztésre és
gondozásra jogosult gyermekek ellátása is biztosított. Több telephelyünkre is keresünk
kisgyermeknevelőt.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra pedagógus életpálya esetén a
pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a 401/2023 (VIII.30.)
Kormányrendelet – Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személyre alkalmazható – részeiben, továbbá a kollektív szerződésben foglaltak az
irányadók.

Feltételek, Előnyök

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64685
Intézményi iktatószám: HR/91-1/2024

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Gyermek- és ifjúságvédelem, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Gyermek- és ifjúságvédelem, OKJ-s csecsemő- és kisgyermeknevelő végzettséggel
rendelkező védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Gyermek- és ifjúságvédelem, OKJ-s csecsemő- és kisgyermeknevelő végzettséggel
rendelkező pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképz. személy
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– pályázó megfelel a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv.
törvény- továbbiakban: Gyvt. – 10/A § (1) bekezdése szerinti alkalmazási feltételeknek
– pályázó megfelel a Közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XIII. tv. –
továbbiakban: Kjt. – 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
– pályázóval szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) (2e) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok
– egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
– sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermekkel végzett munkával kapcsolatos szakmai gyakorlat
– bölcsőde szakmai gyakorlat
– a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak ismerete és
alkalmazása

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64685
Intézményi iktatószám: HR/91-1/2024

– Felelősség-vállalás (alap)
– Érzelmi intelligencia (alap)
– Kommunikációs készség (alap)
– Konfliktus-kezelés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.04. 16:00
A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat előzetesen szakmai bizottság
véleményezi, és dönt a szóbeli meghallgatásról. A felvételről a szóbeli meghallgatást követően a
szakmai bizottság véleménye alapján az igazgató a dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.06. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kszipecs.hu,
https://pecs.hu/kategoria/varosi-elet/allasajanlatok/onkormanyzat-varosi-cegek/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Megszakítás