ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Kiskuckó Bölcsőde

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66294
Intézményi iktatószám: HR/101-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
IGAZGATOSÁGA
PMJV KSZI Kiskuckó Bölcsőde
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
kisgyermeknevelő – bölcsődevezetői (tagintézmény-vezetői)
megbízással
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Feladata a 66 férőhelyes Kiskuckó Bölcsőde vezetése,
a gyermekek ellátásának, a bölcsőde működésének megszervezése, felelős vezetése, irányítása, a
szakszerű működés, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása a hatályos jogszabályokban
foglaltak szerint, továbbá a bölcsődei nevelés- gondozásra vonatkozó szakmai program
végrehajtása. A bölcsődevezető vezeti továbbá az előírt dokumentációkat, elkészíti a működéssel
kapcsolatos jelentéseket. Részt vesz a kisgyermeknevelő tanulók szakmai gyakorlatának
lebonyolításában. A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. Próbaidő: 4 hónap. Pozitív
elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány előzetes csatolása feltétel. A pályázatok benyújtásának
módja: A pályázatot ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban, Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága igazgatója,
Kaurek Csilla részére címezve kell megküldeni, a 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. szám
alatti címre vagy e-mailben Kaurek Csilla részére címezve a titkarsag@kszipecs.hu e-mail címre
„Pályázat bölcsődevezetői beosztásra” megjelöléssel.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Kötetlen, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pécs
Álláshirdető szervezet bemutatása: A PMJV KSZI Pécs városában önkormányzati feladatellátás
keretében – aktuálisan – 10 telephelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek napközbeni
ellátását. A Kiskuckó Bölcsőde Pécs kertvárosában elhelyezkedő 66 férőhelyes
bölcsőde, ahol sajátos nevelési igényű és korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek
ellátása is biztosított, továbbá szakmai gyakorlóhelyként részt vesz a kisgyermeknevelő tanulók
gyakorlati képzésében.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.)
kormányrendelet rendelkezései, továbbá pedagógus életpálya esetén a pedagógusok új
életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a 401/2023 (VIII.30.) Kormányrendelet – Gyvt
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66294

Intézményi iktatószám: HR/101-1/2024
hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyre
alkalmazható – részeiben,
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Gyermek- és ifjúságvédelem, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 10
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– pályázó megfelel a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv.
törvény- továbbiakban: Gyvt. – 10/A § (1) bekezdése szerinti alkalmazási feltételeknek
– pályázó megfelel a Közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XIII. tv. –
továbbiakban: Kjt. – 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
– pályázóval szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) (2e) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok
– egészségügyi alkalmasság
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:
– Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermekkel végzett munkával kapcsolatos szakmai gyakorlat
– 10 évnél több bölcsőde szakmai gyakorlat
– a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete
és alkalmazása
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66294
Intézményi iktatószám: HR/101-1/2024
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
– Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint
– Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Felelősség-vállalás (alap)
– Kreativitás, innováció (vezetői)
– Kommunikációs készség (vezetői)
– Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
– Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– szakmai program
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.25. 12:00
A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat előzetesen szakmai bizottság
véleményezi, és dönt a szóbeli meghallgatásról. A felvételről a szóbeli meghallgatást követően a
szakmai bizottság véleménye alapján az igazgató a dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.05. 12:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kszipecs.hu,
https://pecs.hu/kategoria/varosi-elet/allasajanlatok/onkormanyzat-varosi-cegek/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.10.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66294
Intézményi iktatószám: HR/101-1/2024

 

Munkáltató megnevezése:

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Munkakör megnevezése:

kisgyermeknevelő bölcsődevezetői
(tagintézmény vezetői) megbízással

Munkavégzés helye:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága telephelyei, ezen belül
7632
Pécs, Testvérvárások tere 1-3 (Kiskuckó Bölcsőde).

A közalkalmazotti
jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, 5 éves vezetői megbízással

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkakörhöz tartozó
illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatok

Feladata
a 66 férőhelyes Kiskuckó Bölcsőde vezetése, a gyermekek ellátásának, a
bölcsőde működésének megszervezése, felelős vezetése, irányítása, a szakszerű
működés, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása a hatályos
jogszabályokban foglaltak szerint, továbbá a bölcsődei nevelés- gondozásra
vonatkozó szakmai program végrehajtása. A bölcsődevezető vezeti továbbá az
előírt dokumentációkat, elkészíti a működéssel kapcsolatos jelentéseket. Részt
vesz a kisgyermeknevelő tanulók szakmai gyakorlatának lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és
a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései,
továbbá pedagógus életpálya esetén a pedagógusok új életpályájáról szóló
2023. évi LII. törvény és a 401/2023 (VIII.30.) Kormányrendelet – Gyvt
hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott
személyre alkalmazható – részeiben, továbbá a kollektív szerződésben
foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

csecsemő- és
kisgyermeknevelő (BA)
 

legalább 10
éves bölcsődei szakmai tapasztalat

legalább 5
éves bölcsődevezetői tapasztalat

pályázó
megfelel a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. törvény-
továbbiakban: Gyvt. – 10/A § (1) bekezdése szerinti alkalmazási feltételeknek

pályázó
megfelel a Közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XIII. tv.  –
továbbiakban: Kjt. –  20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

pályázóval
szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró
okok

egészségügyi
alkalmasság

Előnyt jelent:

 


Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások – Word, Excell)


10
évnél több bölcsődei szakmai gyakorlat


a
bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete és
alkalmazása


sajátos
nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekkel
végzett munkával kapcsolatos szakmai gyakorlat

Elvárt
kompetenciák:

 


  Felelősség-vállalás
(alap)


  Kreativitás.
innováció (vezetői)


  Konfliktus-kezelés,
érdekérvényesítés (vezetői)


  Elkötelezettség,
megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)


  Kommunikációs
készség (vezetői)

 Pozitív
elbírálás esetén a jogviszony létesítését megelőzően csatolandó iratok (ezen
iratok hiánya esetén a dolgozó nem alkalmazható pozitív elbírálás esetén
sem):

 


a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 10/A § (1) bekezdés e.) pontjában
foglalt kizáró ok vele szemben nem áll fenn


hatósági bizonyítvány
arról, hogy a Gyvt. 10/A § (1) bekezdés a)-d) pontjában
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

 

A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:

részletes
fényképes szakmai önéletrajz

 motivációs levél

 végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél,
bizonyítvány másolata

 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul

 szakmai
program

 

A munkakör
betölthetőségének időpontja:

A A munkakör legkorábban
2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának
határideje:
 

 2024. 06.25.

A pályázatok
benyújtásának módja:

  A pályázatot ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen
lezárt borítékban, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális
Intézmények Igazgatósága igazgatója, Kaurek Csilla részére címezve kell
megküldeni, a 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. szám alatti címre vagy
e-mailben Kaurek Csilla részére címezve a
titkarsag@kszipecs.hu e-mail címre „Pályázat bölcsődevezetői beosztásra” megjelöléssel.

A pályázat elbírálásának
határideje:
 

 2023. 07. 05.

A pályázati kiírás
további közzétételének helye, ideje:

kozszolgallas.ksz.gov.hu:
2024. 06.10.

www.kszipecs.hu:
2024.06.10.

https://pecs.hu/kategoria/varosi-elet/allasajanlatok/onkormanyzat-varosi-cegek/ 2024.06.10.

 

 

 

Megszakítás