ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 63277
Intézményi iktatószám: HR/80-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

IGAZGATOSÁGA
Mezőszél Bölcsőde

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

kisgyermeknevelő – bölcsődevezetői (tagintézmény-vezetői)megbízással

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Feladata a 82 férőhelyes Mezőszél Bölcsőde vezetése,
a gyermekek ellátásának, a bölcsőde működésének megszervezése, felelős vezetése, irányítása, a
szakszerű működés, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása a hatályos jogszabályokban
foglaltak szerint, továbbá a bölcsődei nevelés- gondozásra vonatkozó szakmai program
végrehajtása. A bölcsődevezető vezeti továbbá az előírt dokumentációkat, elkészíti a működéssel
kapcsolatos jelentéseket. Részt vesz a kisgyermeknevelő hallgatók szakmai gyakorlatának
lebonyolításában. A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. Próbaidő: 4 hónap. Pozitív
elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány előzetes csatolása feltétel. A pályázatok benyújtásának
módja: A pályázatot ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban, Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága igazgatója,
Kaurek Csilla részére címezve kell megküldeni, a 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. szám
alatti címre vagy e-mailben Kaurek Csilla részére címezve a titkarsag@kszipecs.hu e-mail címre
„Pályázat bölcsődevezetői beosztásra” megjelöléssel.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Kötetlen, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pécs
Álláshirdető szervezet bemutatása: A PMJV KSZI Pécs városában önkormányzati feladatellátás
keretében – aktuálisan – 10 telephelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek napközbeni
ellátását. A Mezőszél Bölcsőde Pécs egyetemi városrészében elhelyezkedő 82 férőhelyes
bölcsődéje, ahol sajátos nevelési igényű és korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek
ellátása is biztosított, továbbá szakmai gyakorlóhelyként részt vesz a kisgyermeknevelő hallgatók
gyakorlati képzésében.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.)
kormányrendelet rendelkezései, továbbá pedagógus életpálya esetén a pedagógusok új
életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a 401/2023 (VIII.30.) Kormányrendelet – Gyvt

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 63277
Intézményi iktatószám: HR/80-1/2024
hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyre
alkalmazható – részeiben, továbbá a kollektív szerződésben foglaltak az irányadók.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Gyermek- és ifjúságvédelem, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 10
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– pályázó megfelel a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv.
törvény- továbbiakban: Gyvt. – 10/A § (1) bekezdése szerinti alkalmazási feltételeknek
– pályázó megfelel a Közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XIII. tv. –
továbbiakban: Kjt. – 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
– pályázóval szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) (2e) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok
– egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:

– sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermekkel végzett munkával kapcsolatos szakmai gyakorlat
– 10 évnél több bölcsőde szakmai gyakorlat
– a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete
és alkalmazása

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

– Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint
– Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Érzelmi intelligencia (alap)
– Személyes példamutatás (vezetői)
– Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
– Munkatársak motiválása (vezetői)
– Terhelhetőség (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– szakmai program
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31. 12:00
A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat előzetesen szakmai bizottság
véleményezi, és dönt a szóbeli meghallgatásról. A felvételről a szóbeli meghallgatást követően a
szakmai bizottság véleménye alapján az igazgató a dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.12. 12:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kszipecs.hu,
https://pecs.hu/kategoria/varosi-elet/allasajanlatok/onkormanyzat-varosi-cegek/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Megszakítás