Get Adobe Flash player

Pécs keleti városrészében szegregált lakókörnyezetben élő 0-5 éves gyermekeket nevelő családok "Gyermekháza!"

A szakmai programunk fő iránya kettős. Egyrészt a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének elősegítését, egészségének védelmét képességeinek és készségeinek fejlődését tűztük ki célul, másrészt hasonló hangsúllyal fordulunk a család mint közösség erősítésére és támogatására.

Vadrózsa életkép

Célunk, hogy a programba bevont családok 0-5 éves korú gyermekeinél a megvalósítani kívánt programok – egyéni fejlesztések és nyújtott szolgáltatások révén a programban bekerüléskori állapotukhoz képest készségeik és képességeik olyan mértékben fejlődjenek, hogy az óvodába készülés időpontjára az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet elérjék. A gyermekes szülők ezzel egyidejűleg a korszerű gyermeknevelésre vonatkozó ismereteket szerezhessenek, gyermekükkel való kapcsolatuk tudatos módon erősödjön. E mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk arra, hogy egyéni élethelyzetük javításához munkához jutásukhoz szakemberi segítséget és készségfejlesztést kapjanak, hogy esélyük legyen a munkaerőpiacra való bejutáshoz. Fenti eredmények megvalósításához az alábbi fő tevékenységek ellátását tervezzük.

A Biztos Kezdet Gyermekház Pécs, Pákolitz István u. 32. szám alatt napi 8- 13 óra között tart nyitva.

Vadrózsa gyermeknap

A program eredményes megvalósítása érdekében az érintetett családok bevonásával kapcsolatos kockázatok csökkentése illetőleg a munkavégzés hatékonyságának fokozása érdekében, tervezzük önkéntes szakemberek és laikusok bevonását is. A kockázatok esélyének csökkentését kívánjuk elérni az által is, hogy a területen működő szervezetekkel és intézményekkel együttműködési kapcsolatot alakítunk ki. Fentiek mellett kiemelt programelemnek tekintjük a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családokkal való foglalkozást és a részükre nyújtott szakmai támogatások biztosítását is, valamint a területen jelentkező a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó hiány mérséklését, a gyermekházban biztosított ideiglenes gyermekfelügyelet felvállalásával.

Az érintett gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek a következők:

  • védőnő
  • családgondozó
  • gyógypedagógus
  • orvos
  • mentálhigiénikus
  • dietetikus
  • gyógypedagógiai asszisztens
  • egyéb kreatív, hagyományőrző, közösségi és képzőművészeti programot működtető szakemberek

Célunk, hogy erősítsük az egyes szakterületek munkatársai közötti együttműködést, és kialakítsuk annak szervezett formáit. Ezt a programon belül a heti illetve havonkénti team megbeszélések és mentori szupervízió rendszeres megtartásával, alkalmankénti esetmegbeszélések összehívásával kívánjuk biztosítani. Ezen találkozások a szakmai kérdések tisztázása mellett erősíteni tudja a munkatársak szakmai kompetenciáját és egyben alkalmas az egyes párhuzamosságok feltárására, valamint ennek a felszámolására vonatkozó intézkedések megtételére. Az együttműködés rendszerének kialakítása mellett hasonló hangsúlyt helyezünk a szakemberek szakmai képzettségi szintjének emelésére.

 

Csonka Anna

Copyright © www.kszipecs.hu