Get Adobe Flash player

A törvényi változások értelmében intézményünk 2013. július 01-jétől a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatóságához tartozó egyik bölcsődéje (régi nevén: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ /ANK/ Bölcsőde), ahol a gyermekjóléti alapellátás részeként a személyes gondoskodást nyújtó, családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését - gondozását biztosítjuk. Ebben meghatározó szerepet tölt be, hogy a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a kisgyermekek fejlődését. 
A bölcsődei napi élet két fő tevékenysége a játék és nevelés-gondozás, melyben akisgyermek legfontosabb tevékenysége a játékA játék által ügyesedik, okosodik, fejleszti készségeit, a játékban ismerkedik az anyagok tulajdonságaival, egymáshoz való viszonyukkal. Mindezek mellett társkapcsolatok alakulásának, érzelmi életük gazdagodásának is legfontosabb színtere a játék, mely megkönnyíti a szocializációt, a közösségi magatartás kialakulását.

A Pécs Kertvárosában 33 éve épült és - ez idáig az országban egyedülállóan működő- 108 férőhelyes bölcsődében, két épületben5 gondozási egységben, 11 csoportszobában, homogén vagy vegyes korcsoportokban történik a 6 hó és 3 év közötti kisgyermekeknapközbeni ellátása. A lakótelepi környezet erősen meghatározza a családok, a kisgyermekek szociokulturális körülményeit. Így a napi nevelés-gondozás során a nagymozgások lehetőségeinek gyakorlásának biztosítása, valamint a kisgyermekek testi fejlődésének elősegítése érdekében a szabadban töltött idő mellett a természet változatos megismerési lehetőségeinek biztosítása is elengedhetetlen feladatunk. 
A tartósan beteg-, hátrányos helyzetű-, sajátos nevelési igényű kisgyermeket nevelő családokra fokozottabban figyelünk. Segítjük a családokat abban, hogy képesek legyenek egy optimálisabb életvitelre.

 

 

Bölcsődénk pedagógiai hitvallása

A kisgyermekkor legfontosabb tevékenységére a játékra, mozgásra építve a Montessori pedagógia szellemiségében neveljük kisgyermekeinket. Figyelembe véve a kisgyermekek egyéni fejlődési ütemét, az életkori sajátosságokat, segítjük az egészséges testi, és harmonikus személyiségfejlődésük kibontakozását, alakulását. Montessori Máriaszemlélete szerint: „A gyermek maga végezzen el mindent, ami fejlődését elősegíti, önmaga alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel tudatát.” Vallotta, hogy:

„A világ minden gyermekében ott rejlik egy más világ reménye”

 

Montessori „csak” felfedezte és tisztelte a gyermeket, a benne rejlő tanulás vágyával.Montessori szemléletében a nevelés területén a kisgyermeknevelő feladata az életre nevelés, az egész személyiség fejlesztése, melyben kiemelt fontosságú az érzelmi nevelés, a szeretet is.

Bölcsődénk szinte egy időben - egy épületben működünk - (a volt ANK Csiribiri Óvodával - régebbi nevén: ANK 1. Sz. Óvoda) kezdett ismerkedni a Montessori pedagógia szellemiségével. Jelenleg négy kisgyermeknevelő Montessori alaptanfolyami végzetséggel is rendelkezik.

Hagyományosan évek óta részt veszünk a Montessori munkaközösségeik összejövetelein, minden az érdeklődésünknek megfelelő témában. Kölcsönösen meghívjuk egymást nyílt napjainkra, szakmai bemutató foglalkozásainkra, mi is látogatjuk az óvodai rendezvényeket. Az évek során óvónő kollegáinkkal szakmai beszélgetést folytattunk nevelési céljainkról, hangsúlyos feladatainkról. Együttműködésünket a szakmai tartalmak, egységes szemléletben való végiggondolását segítették. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy aMontessori pedagógia nevelési elvei, ezek alkalmazása a bölcsődei szemléletünkben meghatározóan jelen vannak. A Montessori szemléletünk szakmai programunk átdolgozásának egységesítő rendezőelveként, biztosította a bölcsődei Szakmai Program és az óvodai HOP egymáshoz igazítását, ezzel is segítve a bölcsődénkből az óvodába kerülő gyermekeink nevelésének folyamatosságát.

Bölcsődénk Montessori szellemiségű pedagógiájának megvalósulását 
a Magyarországi Montessori Egyesület


MÍNŐSÍTETT MONTESSORI GYERMEKINTÉZMÉNY

megtisztelő címmel ismerte el.

A bölcsődei élet mindennapjaiban a Bölcsődék Országos Alapprogramját szem előtt tartva a gondozás mellett nevelési alapelvünk a Montessori szellemiségű pedagógia, mely a gyermeki aktivitásra, a változatos tevékenykedés biztosítására épül, megalapozva a felépített, a korosztálynak megfelelően kialakított környezettel, melyben a gyermek szabadsága (játékválasztása, tevékenysége) az elsődleges. A tapasztalatszerzési lehetőségek a - saját készítésű Montessori jellegű eszközökkel - spontán játéklehetőségek közben valósulnak meg, figyelembe véve a gyermek testi képességeit, életkori sajátosságait, aznapi igényeit.
A családdal való együttműködés során és a dolgozói közösség tagjai között is jelen van a nyílt és jó szándékú párbeszéd

A kisgyermeknevelők által - a gyermekek számára is ismert mesefigurákról - elnevezett, színes gyermekcsoportjainkban két-két kisgyermeknevelő, egy technikai dolgozó segíti a kisgyermekek harmonikus fejlődését. Nevelő munkánkat egyéb feladatkörök (élelmezés, titkár/gondnok, udvaros) ellátásával több munkatárs is segíti. Tágas, világos csoportszobáink berendezési tárgyai alkalmazkodnak a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz. A bútorok mérete, variálhatósága, a játékok sokszínűsége, valamint a kisgyermeknevelők által megteremtett derűs légkörrel támogatjuk a nyugodt, elmélyült játéktevékenységet. Hagyományos játékaink mellett a Montessori Mária által kidolgozott - bölcsődei korosztályra adaptált - saját készítésű eszközökkel is segítjük a kisgyermekek képességeinek kibontakozását.

 

 

Tornaszoba kialakításával gondoskodtunk arról, hogy téli, esős napokon is legyen alkalmuk a kisgyermekeknek mozgásigényüket kielégíteni. Kisgyermekeink egészségére bölcsődeorvos heti három alkalommal felügyel, az egészségmegőrzés jegyében PI-víz fogyasztását szorgalmazzuk kisgyermekeinknél folyadékpótlásként. Az egészséges, korszerű táplálkozási irányelvek szem előtt tartásával, házias ízekkel minden nap friss ételt készítünk saját főzőkonyhánkon.

A Bölcsődék Országos Alapprogramjára épülő Szakmai Programunkban megfogalmazottkörnyezettudatos nevelés elindításával nem titkolt szándékunk volt a szülők szemléletformálása is, melyet a kisgyermekeken keresztül céloztunk meg. Elsődlegesen a kisgyermekek befogadóképességére építünk, hogy a minél előbbi életkorban elsajátított szelektív hulladékgyűjtés, és a környezettudatos nevelés elindítása bölcsődés korban a későbbiekben fog kamatozni. A kisgyermekek örömmel hozzák reggelente - akár pár db kupakot -, s dobják bele az erre a célra rendszeresített gyűjtőedénybe. A reggeli bölcsődei szertartás része lett, s nem egy esetben segítette a szülőtől való zökkenőmentes elköszönést. 

Egyéb tevékenységekben is örömmel vesznek részt a kisgyermekek, melyek elsősorban élethelyzethez kötött közös „programok” előkészítése és megoldása.

Nebuló báb-csoportunk - mely amatőr szintű - kisgyermeknevelői kezdeményezésre alakult, a bölcsődében az élet közeli ünnepekhez kapcsolódó mesékkel nyújtanak élményt kisgyermekeinknek. Hiszen a bölcsődés korú kisgyermekek számára - életkorukból adódóan - minden ünnep egyedi, egyszeri, az ismétlődő ünnep minden alkalommal más és más. A báb-csoport összetartó ereje a gyermekek iránti szeretetben és elhivatottságban érhető tetten. A (volt) ANK intézményegységek gyermekeinek, diákjainak is szereztek örömöt egy-egy előadás alkalmával, valamint meghívás alapján „külső" felkéréseknek is eleget tesznek.  Mindezeket saját készítésű bábokkal, ötletekkel, néhanapján szabadságról visszatérve, szívügyüknek tekintve tették/teszik a báb-csoport tagjai. A 2009/2010 nevelési évben immáron három évtizedes tevékenységüket Nívó díjjal jutalmazta a (volt) ANK igazgató tanácsa.

 

Csoda Bölcsőde Alapítványunk keretében működő „Zenés játszóház”-unkat sok kisgyermekes anyuka látogatja (október-április) - kéthetente hétfőn 9:30 - 10:00 közötti időszakban. Alapítványunkat támogató Szülői felajánlásoknak (természetbeni, fizikai munka, adó 1%), elnyert pályázatoknak is köszönhető, hogy tárgyi feltételeink bővítése, udvarrészeink fejlesztése folyamatosan megvalósulhat, szakmai továbbképzéseken, konferenciákon részt vehetünk.

 

2010. szeptember óta aktív részesei vagyunk a Comenius Szakképző és Szakiskola által delegált az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti emelt szintű Kisgyermeknevelő- gondozó szak - nappali, esti tagozatos - hallgatók gyakorlati oktatásának, képzésének.

A szakirányú végzettséggel, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező kisgyermeknevelők, a segítő személyzet, valamint a vezető számára is új kihívást jelentett a felkérés. Szerteágazó szakmai kapcsolattal rendelkező bölcsődénk mindennapjait a kisgyermekek szeretete, a családok nevelési feladatainak segítése határozza meg, így a hallgatókkal töltendő közös munka, a pályára „bocsátás” örömét láttuk magunk előtt. Olyan pluszt, amiért képesek vagyunk pozitív energiákat előhozni magunkból.

 

A bölcsődénkben folyó szakmai munka akkor hiteles, ha a szülők, a partnerek és a fenntartó elvárásainak, igényeinek megfelelően, a gyermekek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő-gondozó munkánkat, szem előtt tartva a kisgyermekek eltérő fejlődési ütemét, az egyéni- és életkori sajátosságaikat.

Fontos számunkra, hogy a szülőkkel is megismertessük elvárásainkat, szokásainkat, mindent megtámogatva, a miértek magyarázatával.

 

Bölcsődénk mindennapjait az alábbi képre kattintva tekintheti meg

Csoda életképek

Copyright © www.kszipecs.hu